Obvestilo učencem in staršem o šolski prehrani  v šolskem letu 2019/2020

Nazadnje spremenjeno 7.9.2019 , ob 10:10 Urejal: Uroš Rozina

Spoštovani,

trenutni pogoji za pridobitev subvencije in način pridobitve pravice do subvencije malice in kosila so naslednji.

SUBVENCIJA MALICE:

ZŠolPre-1 v 14. členu v zvezi s 25. členom Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS-F (Uradni list RS, št. 88/16) določa, da subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

SUBVENCIJA KOSILA:

ZŠolPre-1 v 14. členu v zvezi s 26. členom ZUPJS-F določa, da subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

 • POSTOPEK UVELJAVLJANJA SUBVENCIJ V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Obdobje veljavnosti subvencije za malico oz. kosilo se uveljavlja s prijavo na malico pri šoli.

Subvencija bo pripadala učencu ob prijavi na malico ali kosilo pod pogojem, da ima priznano pravico do otroškega dodatka.

Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in ima veljavno odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo.

Učencu, ki nima veljavne odločbe o otroškem dodatku, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka.

V primeru, da nobena od povezanih oseb učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka, pripada subvencija učencu z dnem, ko CSD prejme vlogo za subvencijo malice oz. kosila, če je bilo vlogi ugodeno.

 • POSTOPEK PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši na vlogi, ki jo predpiše minister. Prijava se odda razredniku ali svetovalnemu delavcu. Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.

Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po njenem prejemu.

 • OBVEZNOSTI

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oziroma staršev, da bo:

 • spoštoval pravila šolske prehrane,
 • pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
 • šoli plačal prevzete in nepravočasno odjavljene obroke.

 

 • Organizacija šolske prehrane

Za učence šola pripravi štiri obroke: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.

Priporočeno je, da ima učenec v šoli vsaj en obrok dnevno. Vsi učenci imajo možnost, da se naročijo na kosilo. Učencem v podaljšanjem bivanju nudimo tudi popoldansko malico. Zajtrk je namenjen predvsem učencem, ki obiskujejo jutranje varstvo.

Obrok

Ura razdelitve

Cena v EUR

zajtrk

od 7.15 do 7.30

0,60

malica

od 9.35 do 9.55

0,80

kosilo (od 1. do 5. razreda)

od 11.35 do 13.30

2,30

kosilo (od 6. do 9. razreda)

od 11.35 do 13.30

2,90

popoldanska malica

ob 15.00

0,60

 

Dietna prehrana

Na šoli se organizira tudi dietna prehrana za tiste učence, ki imajo zdravstvene težave in to dokazujejo s potrdilom zdravnika specialista. O dieti se starši pred začetkom izvajanja le-te pogovorijo z organizatorko šolske prehrane.

 • ČAS IN NAČIN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA

Starši učenca so dolžni v primeru odsotnosti učenca prehrano pravočasno odjaviti.

Za pravočasno odjavo prehrane velja, če starši odjavijo:

 • zajtrk, dopoldansko malico in popoldansko malico do 10. ure za naslednji delovni dan,
 • kosilo do 8. ure za tekoči delovni dan.

Odjava obrokov poteka preko aplikacije Lopolis brezplačno na naslovu: www.lopolis.si.

Za vstop v aplikacijo bodo starši na prvem roditeljskem sestanku dobili uporabniško ime in geslo, zraven pa tudi podrobnejša navodila za odjavo prehrane preko spleta.

Do ureditve dostopa ali v izjemnih primerih potekajo odjave preko:

 1. stacionarnega telefona št. 01/ 897 33 04,
 2. številke mobilnega telefona 031 539 216 (lahko tudi preko SMS sporočila) ali
 3. elektronskega naslova  racunovodstvo(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

Učenec, ki mu je priznana pravica do subvencije šolske prehrane in se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za prvi dan odsotnosti.

 

Stališče OŠ Gradec do vnosa hrane v šolske prostore in dogodke v organizaciji šole.

 

V Litiji, dne 28. 8. 2019                                              Ravnatelj:  Damjan Štrus

Objavljeno: 30 avgusta 2019 , Avtor: Anita Mikša