Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

Nazadnje spremenjeno 7.1.2021 , ob 15:30 Urejal:

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe. 
Pravni posel razpolaganja s stvarnim premoženjem sklepa Osnovna šola Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija. Predmet neposredne pogodbe je peč za žganje keramike, ROHDE E 43/enofazna, leto izdelave: 02/1999, serijska št.: 7310. 
Ponudbe za nakup peči posredujte na Osnovno šolo Gradec do 24. 1. 2021. Ponudba naj vsebuje tudi ponujeno ceno nakupa peči. 
V primeru, da bo za nakup peči za žganje keramike zainteresiranih več oseb, bomo z njimi opravili pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla. 
Kupnino za peč bo kupec nakazal na transakcijski račun Osnovne šole Gradec v roku najkasneje 15 dni od podpisa neposredne pogodbe, vendar pred prevzemom peči. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 
Predkupna pravica v tem poslu ne obstaja. Vse zainteresirane kupce se obravnava pod enakimi pogoji. 
Za podrobnejše informacije pošljite sporočilo na damjan.strus(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si 
Upravljalec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljalca ali organ odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti za to pooblasti, lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 
Najnižja ponujena cena za peč je 325 €. 

Damjan Štrus
Ravnatelj

Objavljeno: 4 januarja 2021 , Avtor: Anja Knežević