Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

Nazadnje spremenjeno 10.2.2021 , ob 8:28 Urejal:

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe. 

Pravni posel razpolaganja s stvarnim premoženjem sklepa Osnovna šola Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija. Predmet neposredne pogodbe je snežna freza Partner SB 270 (kupljena 19. 10. 2007), zelo malo rabljena, moči 6,7 kW, delovne širine 69 cm in mase 122 kg. Snežna freza je sicer dobro delujoča, vendar za potrebe naše matične šole premajhna in slabo uporabna, zato jo nameravamo prodati. 

Ponudbe za nakup snežne freze posredujte na Osnovno šolo Gradec do 24. 2. 2021. Ponudba naj vsebuje tudi ponujeno ceno nakupa snežne freze. 

V primeru, da bo za nakup snežne freze zainteresiranih več oseb, bomo z njimi opravili pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla. 

Kupnino za snežno frezo bo kupec nakazal na transakcijski račun Osnovne šole Gradec v roku najkasneje 15 dni od podpisa neposredne pogodbe, vendar pred prevzemom snežne freze. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 

Predkupna pravica v tem poslu ne obstaja. Vse zainteresirane kupce se obravnava pod enakimi pogoji. 

Za podrobnejše informacije pošljite sporočilo na damjan.strus(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si 

Upravljalec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljalca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti, lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 

Najnižja ponujena cena za snežno frezo je 420 €. 

 
Damjan Štrus
Ravnatelj
Objavljeno: 3 februarja 2021 , Avtor: Anja Knežević