Informacije javnega značaja

Nazadnje spremenjeno 18.5.2023 , ob 7:40 Urejal: Anja Knežević

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa, ki je izdal katalog:

Osnovna šola Gradec

Bevkova ulica 3

1270 Litija

 

telefon: 01 897 33 00

e-naslov: tajnistvo(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si

domača spletna stran: https://www.osgradec.si/

 

Katalog je sprejel: Damjan Štrus, ravnatelj

 

Datum zadnje spremembe kataloga: 14. marec 2019

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO):

Marjeta Žagar Rupar, magistrica psihologije, DM svetovalne delavke in učiteljice dodatne strokovne pomoči

Ulica Luke Svetca 7

1270 Litija

Tel: (01) 897 33 08

e-naslov: marjeta.zagar-rupar(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si">marjeta.zagar-rupar(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si

 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Renata Fele, tajnik VIZ VI

Bevkova 3

1270 Litija

Tel: 01 897 33 00

e-naslov: tajnistvo(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si

 

OPIS DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh. Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih Osnovne šole Gradec po predhodnem dogovoru v času uradnih ur, to je vsak delovni dan med 7.00 in 14.00.

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku. Zaračunamo jih le po predhodnem opozorilu, če presežejo 20 evrov.

Postopek dostopa in ponovne uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/06).

 

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA:

Organigram: 

https://www.osgradec.si/wp-content/uploads/2015/01/organigram.pdf

Seznam organizacijskih enot:

Matična šola

 

Bevkova 3, 1270 Litija

telefon: 01 897 33 00

e-naslov: tajnistvo(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si

Podružnična šola VAČE

 

Vače 24, 1252 Vače

telefon: 01 897 33 15

vodja: Jernej GRDUN

Podružnična šola HOTIČ

 

Zg. Hotič 6, 1270 Litija

telefon: 01 897 33 20

vodja: Mateja GORŠE

Podružnična šola KRESNICE

 

Kresnice 26a, 1281 Kresnice

telefon: 01 897 33 22

vodja: Sandra ŽELEZNIK

Podružnična šola JEVNICA

 

Jevnica 33, 1281 Kresnice

telefon: 01 897 33 24

vodja: Maja LENART

Video prikaz organizacijskih enot

 

Seznam glavnih predpisov:

1.    Državni predpisi:

 1.  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
 2.  Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
 3.  Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
 4.  Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)
 5.  Podzakonski akti s področja osnovnega šolstva
 6.  Drugi državni predpisi so dostopni na: Pravno-informacijski sistem RS

2.    Predpisi lokalne skupnosti:

 1. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija

3.    Interni akti (dostopni so v pisarni ravnatelja v tiskani obliki):

 1.  Katalog informacij javnega značaja
 2.  Odločba vpis v razvid
 3.  Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest  (opis delovnih mest)
 4.  Izjava o varnosti z oceno tveganja
 5.  Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Gradec
 6.  Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih   psiho aktivnih substanc pri zaposlenih v zavodu
 7.  Navodilo o zaščiti človekovega dostojanstva v na osnovni šoli Gradec
 8.  Požarni red
 9.  Poslovnik o delu sveta zavoda
 10.  Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda
 11.  Poslovnik sveta staršev OŠ Gradec
 12.  Hišni red
 13.  Šolska pravila
 14.  Pravila šolske prehrane
 15.  Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
 16.  Pravilnik o podelitvi pohval
 17.  Pravilnik o podelitvi priznanj
 18.  Prometno varnostni načrt OŠ Gradec
 19.  Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 20.  Pravilnik o računovodstvu
 21.  Pravila o nabavljanju
 22.  Sklep o ustanovitvi šolskega sklada
 23.  Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev
 24.  Pravilnik o financiranju šole v naravi
 25.  Pravilnik o postopkih oddaje javnih naročil male vrednosti
 26.  Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo   skupine otrok
 27.  Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v družbi
 28.  Promocija zdravja
 29.  Vzgojni načrt OŠ Gradec
 30.  Potrdilo  ključev za zunanja vrata
 31.  Sklep o razveljavitvi pravilnika o odgovornosti in pravil o povračilu potnih stroškov (+Pravilnik o odgovornosti in Pravila o povračilu potnih stroškov)
 32. Vzpostavitev notranje poti za prijavo

 

Seznam strateških in programskih dokumentov in poročil

1.    Letni delovni načrti:

 1. za šolsko leto 2022/2023
 2. za šolsko leto 2021/2022
 3. za šolsko leto 2020/2021
 4. za šolsko leto 2019/2020
 5. za šolsko leto 2018/2019
 6. za šolsko leto 2017/2018

2.    Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta:

 1. za šolsko leto 2021/2022
 2. za šolsko leto 2020/2021
 3. za šolsko leto 2019/2020
 4. za šolsko leto 2018/2019
 5. za šolsko leto 2017/2018
 6. za šolsko leto 2016/2017

3.    Finančni načrti:

 1. za leto 2023
 2. za leto 2022
 3. za leto 2021
 4. za leto 2020
 5. za leto 2019
 6. za leto 2018

4.    Letna poročila:

 1. za leto 2022
 2. za leto 2021
 3. za leto 2020
 4. za leto 2019
 5. za leto 2018
 6. za leto 2017

 

Upravni postopki in storitve

 1. Postopki iz 60.a člena Zakona o osnovni šoli (postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki)
 2. Drugi postopki, v katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznega otroka
 3. Postopki javnega naročanja
 4. Javni natečaji za zaposlitev
 5. Postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja
 6. Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

 

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Organ ne upravlja javnih evidenc.

 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja (skupaj z metapodatkovnimi opisi)

Naziv zbirke podatkov

Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših

področje (šifrant)

izobraževanje

opis vsebine

Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih staršev

pravne podlage (SOP)

1996-01-0570

ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO)

osnovnošolsko izobraževanje

območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

Občina Litija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1. september 2018

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

elektronsko vodenje evidenc

jezik zapisa (ISO 639-2)

slv

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

/

Naziv zbirke podatkov

Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah

področje (šifrant)

izobraževanje

opis vsebine

Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, vezanih na listine in vzgojne ukrepe

pravne podlage (SOP)

1996-01-0570

ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO)

osnovnošolsko izobraževanje

območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

Občina Litija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1. september 2018

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

elektronsko vodenje evidenc

jezik zapisa (ISO 639-2)

slv

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

/

Naziv zbirke podatkov

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

področje (šifrant)

izobraževanje

opis vsebine

Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, vezanih na listine in vzgojne ukrepe

pravne podlage (SOP)

1996-01-0570

ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO)

osnovnošolsko izobraževanje

območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

Občina Litija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1. september 2018

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

elektronsko vodenje evidenc

jezik zapisa (ISO 639-2)

slv

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

/

Naziv zbirke podatkov

Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

področje (šifrant)

izobraževanje

opis vsebine

Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

pravne podlage (SOP)

1996-01-0570

ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO)

osnovnošolsko izobraževanje

območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

Občina Litija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1. september 2018

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

tiskano vodenje evidenc in ročno vpisovanje podatkov

jezik zapisa (ISO 639-2)

slv

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

/

Naziv zbirke podatkov

Evidence s področja dela in socialne varnosti

področje (šifrant)

zaposlovanje

opis vsebine

Zbirke osebnih podatkov zaposlenih delavcev, ki jih organ vodi kot delodajalec

pravne podlage (SOP)

2006-01-1768

ključne besede (deskriptorji EUROVOC)

delodajalec, delojemalec

območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

Občina Litija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1. september 2018

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

elektronsko in tiskano vodenje evidenc

jezik zapisa (ISO 639-2)

slv

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

/