Organi upravljanja

Nazadnje spremenjeno 19.3.2018 , ob 10:33 Urejal: Uroš Rozina

Šolo zakonsko ureja in nadzoruje Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Šolo upravlja ravnatelj in svet šole.

SVET ŠOLE

Sestavlja ga 11 članov: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole.

Predsednica sveta šole: mag. Mateja Gorše  

RAVNATELJ Je pedagoški vodja in poslovni organ šole.

Ravnatelj: Damjan Štrus

SVET STARŠEV Je posvetovalni organ staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli.

Predsednica sveta staršev: Nada Golouh  

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Učiteljski zbor

Sestavljajo ga strokovni delavci šole, ki obravnavajo in odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojnoizobraževalnim delom in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (61. clen ZOFVI).

Oddelčni učiteljski zbor

Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku. Opravljajo naloge v skladu z zakonom (62. clen ZOFVI).

Strokovni aktivi

Sestavljajo jih učitelji istega predmeta ali predmetnih področij. Obravnavajo problematiko predmeta, usklajujejo kriterije ocenjevanja in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (64. clen ZOFVI).

Razrednik

Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo in opravlja druge naloge v skladu z zakonom (63. clen ZOFVI).  

SKUPNOST UČENCEV Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, ki sestavljajo šolsko skupnost. Najvišji organ šolske skupnosti je parlament učencev. Šolska skupnost spremlja in koordinira aktivnost učencev na šoli. Otroški parlament je oblika vzgoje za demokracijo. Je prostor za javno izražanje otroških mnenj o vprašanjih, ki zadevajo odraščanje in vključevanje v življenjsko okolje. Tema parlamenta v šol. letu 2012/13 je odraščanje.

Vodji šolske skupnosti in parlamenta: Vanja Arhnaver ( matična šola) in Marija Mohar (POŠ Vače).