Svet zavoda

Nazadnje spremenjeno 13.12.2021 , ob 23:08 Urejal: Anja Knežević

Šolo v skladu z ZOFVI upravlja svet zavoda v sestavi:

 • trije predstavniki ustanovitelja Občine Litija,
 • pet predstavnikov delavcev zavoda ter
 • trije predstavniki staršev.

Predstavnike staršev v svet zavoda voli svet staršev šole. Mandat članom sveta zavoda traja štiri leta. Člani sveta zavoda so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največkrat dvakrat zaporedoma.

 

Pristojnosti (48. člen ZOFVI):

Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski, zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Delavec ima pravico vložiti pritožbo na svet zavoda v primerih, ko lahko v skladu z zakonom, ki ureja delavna razmerja, zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem.

Rok za vložitev pritožbe je osem dni od dneva, ko v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, teče rok za vložitev zahteve za sodno varstvo. Svet javnega zavoda mora o pritožbi delavca odločiti v 30 dneh od vložitve pritožbe.

Če delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo sveta zavoda  oziroma le-ta ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, lahko delavec v roku 30 dni zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko delavec uveljavlja pravice neposredno pred pristojnim sodiščem v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

V skladu s 46. in 47. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in v skladu z 21., 23. in 24. členom Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija (Ur. List RS št. 65/08 z dne 30. 6. 2008) smo v šolskem letu 2017/18 izvedli volitve v svet zavoda.

 

Predstavniki zaposlenih:  

 1. Mateja Gorše, matična šola,
 2. Matuša Krnc, POŠ Hotič,
 3. Anita Mirjanić, matična šola,
 4. Urška Pišek, matična šola,
 5. Nuška Štros, POŠ Jevnica.

Predstavniki staršev: 

 1. Aleš Bregar, matična šola,
 2. Alma Jere, matična šola,
 3. Janez Žgajnar, POŠ Hotič.

Predstavniki ustanoviteljice Občine Litija:

 1. Petra Bukovšek Batič,
 2. Karlo Jurjevec,
 3. Maja Lesjak.

 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec: mag. Mateja Gorše

Namestnica predsednice Sveta zavoda OŠ Gradec: mag. Anita Mirjanić

Predsednik sveta skrbi za nemoteno delo sveta zavoda.

V ta namen:

 • daje iniciative za razpravljanje o določenih vprašanjih in predlaga dnevni red seje;
 • skrbi za pripravo sej sveta;
 • sklicuje seje sveta in jih vodi;
 • usklajuje delo sveta z drugimi organi zavoda;
 • podpisuje splošne akte in druge pisne odpravke odločitev, ki jih sprejema svet;
 • opravlja druge naloge, določene s pravili, s poslovnikom in drugimi splošnimi akti zavoda.

Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.