Svet zavoda

Nazadnje spremenjeno 26.4.2019 , ob 20:08 Urejal: Uroš Rozina

Šolo v skladu z ZOFVI upravlja svet zavoda v sestavi:

 • trije predstavniki ustanovitelja Občine Litija,
 • pet predstavnikov delavcev zavoda (2 predstavnika podružnice, 3 predstavniki matične šole) ter
 • trije predstavniki staršev (2 predstavnika podružnic, 1 predstavnik matične šole).

Predstavnike staršev v svet zavoda voli svet staršev šole. Mandat članom sveta zavoda traja štiri leta. Člani sveta zavoda so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največkrat dvakrat zaporedoma.

 

Pristojnosti (48. člen ZOFVI):

Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski, zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Delavec ima pravico vložiti pritožbo na svet zavoda v primerih, ko lahko v skladu z zakonom, ki ureja delavna razmerja, zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem.

Rok za vložitev pritožbe je osem dni od dneva, ko v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, teče rok za vložitev zahteve za sodno varstvo. Svet javnega zavoda mora o pritožbi delavca odločiti v 30 dneh od vložitve pritožbe.

Če delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo sveta zavoda  oziroma le-ta ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, lahko delavec v roku 30 dni zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko delavec uveljavlja pravice neposredno pred pristojnim sodiščem v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

V skladu s 46. in 47. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in v skladu z 21., 23. in 24. členom Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija (Ur. List RS št. 65/08 z dne 30. 6. 2008) smo v šolskem letu 2017/18 izvedli volitve v svet zavoda.

 

Predstavniki zaposlenih:  

 1. Mateja Gorše, predstavnica zaposlenih, matična šola,
 2. Anita Kušar, predstavnica zaposlenih, matična šola,
 3. Urška Pišek, predstavnik zaposlenih, matična šola,
 4. Tadeja Resnik, predstavnica zaposlenih, POŠ Kresnice,
 5. Tanja Vesel, predstavnica zaposlenih, POŠ Jevnica.

Predstavniki staršev: 

 1. Sebastjan Gorenc, predstavnik staršev, POŠ Jevnica, 
 2. Nada Golouh, predstavnica staršev, matična šola,
 3. Janez Žgajnar, predstavnik staršev, POŠ Hotič.

Predstavniki ustanoviteljice Občine Litija:

 1. Tjaša Brinovec Obolnar,
 2. Petra Bukovšek Batič,
 3. Marko Zajc.

 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec: mag. Mateja GORŠE

Namestnica predsednice Sveta zavoda OŠ Gradec: Urška PIŠEK

Predsednik sveta skrbi za nemoteno delo sveta zavoda.

V ta namen:

 • daje iniciative za razpravljanje o določenih vprašanjih in predlaga dnevni red seje;
 • skrbi za pripravo sej sveta;
 • sklicuje seje sveta in jih vodi;
 • usklajuje delo sveta z drugimi organi zavoda;
 • podpisuje splošne akte in druge pisne odpravke odločitev, ki jih sprejema svet;
 • opravlja druge naloge, določene s pravili, s poslovnikom in drugimi splošnimi akti zavoda.

Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.