Program OŠ

Nazadnje spremenjeno 3.6.2019 , ob 11:07 Urejal: Jana Isoski

Obvezni program OŠ

Obsega obvezne predmete, izbirne predmete, ure odd. skupnosti in dneve dejavnosti.

 

PREDMETNIK   ( 1.— 5. razred)

Predmeti/Razredi 1. 2. 3. 4. 5.
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5
ANGLEŠČINA       2 3
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5
MATEMATIKA 4 4 5 5 4
GOSPODINJSTVO         1
SPOZN. OKOLJA 3 3 3    
NARAV.  IN TEHNIKA       3 3
DRUŽBA       2 3
ŠPORT 3 3 3 3 3
TEDENSKO UR 20 21 22 23,5 25,5
ODD. SKUPNOST       0,5 0,5
ŠTEVILO PREDMETOV 6 6 6 8 9

 

DNEVI DEJAVNOSTI  IN OSTALE DEJAVNOSTI

Dnevi/Razredi 1. 2. 3. 4. 5.
KULTURNI 4 4 4 3 3
NARAVOSLOVNI 3 3 3 3 3
TEHNIŠKI 3 3 3 4 4
ŠPORTNI 5 5 5 5 5

 

PREDMETNIK   ( 6.—9. razred)  (obvezni predmeti)

Predmeti/Razredi 6. 7. 8. 9.
SLOVENŠČINA 5 4 3,5 4,5
ANGLEŠČINA 4 4 3 3
LIKOVNA UMETNOST 1 1 1 1
GLASBENA UMETNNOST 1 1 1 1
MATEMATIKA 4 4 4 4
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2 1 1  
GOSPODINJSTVO 1,5      
NARAVOSLOVJE 2 3    
BIOLOGIJA     1,5 2
KEMIJA     2 2
FIZIKA     2 2
GEOGRAFIJA 1 2 1,5 2
ZGODOVINA 1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika   1 1  
ŠPORT 3 2 2 2
TEDENSKO UR 25,5 25 25,5 25,5
ODDELČNA SKUPNOST 0,5 0,5 0,5 0,5
ŠTEVILO PREDMETOV 11 11 13 11

 

IZBIRNI PREDMETI

So namenjeni učencem od 7. do 9. razreda, so redni del učenčevega tedenskega urnika in se ocenjujejo številčno. Učenec izbere dve uri pouka tedensko, lahko tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Izbirni predmeti so enourni, razen tujega jezika, ki mu učenec prisostvuje dve uri tedensko.

 • nemščina
 • poskusi v kemiji
 • šah
 • urejanje besedil
 • glasbeni projekti
 • kritično mišljenje
 • likovno snovanje
 • šport za zdravje
 • šport za sprostitev
 • filozofija-etična raziskovanja
 • multimedija
 • ples
 • sodobna priprava hrane
 • načini prehranjevanja
 • izbrani šport (nogomet in odbojka)
 • računalniška omrežja

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  v 4. in 5. razredu

–  računalništvo in šport   (MŠ)

–  nemščina (POŠ Hotič)

–  šport (POŠ Kresnice)

–  tehnika  (POŠ Vače in POŠ Jevnica)

– angleščina 1. razredi (MŠ in POŠ)

 

DNEVI DEJAVNOSTI  IN OSTALE DEJAVNOSTI

Dnevi/Razredi 6. 7. 8. 9.
KULTURNI 3 3 3 3
NARAVOSLOVNI 3 3 3 3
TEHNIŠKI 4 4 4 4
ŠPORTNI 5 5 5 5
EKSKURZIJE 1 1 1 1

 

 Razširjeni program OŠ

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je namenjeno učencem prvega razreda. Prične se ob 5.45 in traja do začetka pouka. Za učence drugega do petega razreda pa bo na podlagi pisnih vlog staršev organizirano jutranje dežurstvo učiteljev od 7.30  do 8.00.

 

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje se prične po zaključenem pouku in je namenjen učencem od 1. do 5. razreda. Traja do 16.30. V tem času potekajo sprostitvene dejavnosti, kosilo, ustvarjalno preživljanje prostega časa, pisanje domačih nalog in usmerjen prosti čas.

Starši se z učiteljico  dogovorite oziroma pisno sporočite, kdaj bo otrok odhajal domov.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje lahko obiskujejo le vpisani učenci. Med letom pa se je mogoče vpisati le v primeru, če je v oddelku še prostor.

 

VARSTVO ZA UČENCE 6., 7., 8. IN 9. RAZREDA

Organizirano je varstvo za učence 6., 7., 8. in 9. razreda, ki čakajo na izbirne predmete, interesne dejavnosti in izjemoma na šolski prevoz. Opravljajo ga učitelji po posebnem razporedu in vodijo evidenco o prisotnosti..

 

DODATNI POUK

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo poglobiti znanje z določenega področja in pri tem presegajo določene standarde znanja. Poteka po vnaprej pripravljenem programu, ki vključuje zahtevnejše vsebine in višje standarde znanja. Pri dodatnem pouku se učenci pripravljajo tudi na tekmovanja.  Učenci se vključujejo prostovoljno ali na povabilo  oz. priporočilo učitelja. Podrobnejše informacije o  dodatnem pouku  so zapisane pri predstavitvah šol.

 

DOPOLNILNI POUK

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. Delo temelji na individualnem odpravljanju težav, da učenci osvojijo minimalne in temeljne standarde znanja. Učenec je k takšnemu delu povabljen, ko se pojavi težava, lahko pa se dopolnilnega pouka udeleži prostovoljno. Obiskuje ga toliko časa, da odpravi primanjkljaj. Podrobnejše informacije o  dopolnilnem  pouku  so zapisane pri predstavitvah šol.

 

INTERESNE DEJAVNOSTI

Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom. So časovno in vsebinsko opredeljene dejavnosti, v katere se učenci vključujejo prostovoljno. Podrobnejše informacije o  interesnih dejavnostih  so zapisane pri predstavitvah šol.

 

ŠOLA V NARAVI

Šola bo del pouka za nekatere razrede tudi v tem šolskem letu organizirala v obliki šole v naravi in enotedenskih aktivnosti v okviru Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti. Izkušnje kažejo, da je to kljub zahtevnejšim pripravam in večjim finančnim sredstvom dobra oblika vzgoje in izobraževanja, kar nam potrjuje tudi pozitiven odziv otrok in staršev.