Šolski sklad

Nazadnje spremenjeno 10.9.2014 , ob 8:00 Urejal: Uroš Rozina

V OŠ Gradec deluje Šolski sklad OŠ Gradec.

DEJAVNOST SKLADA je pridobivanje sredstev iz:

 • prispevkov staršev,
 • prispevkov občanov,
 • donacij,
 • zapuščin,
 • iz drugih virov, ki so lahko:
  • prispevki drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,
  • prihodki od zbiralnih akcij učencev,
  • prihodki od prodaje izdelkov učencev,
  • prihodki dela tržne dejavnosti šole, ki jih odobri župan, in
  • drugo.

NAMEN SKLADA je:

 • pomoč učencem iz socialno šibkih družin,
 • pomoč na posameznih področjih nadarjenim učencem,
 • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize, delavnice, raziskovalna dejavnost na šoli, udeležba na tekmovanjih in podobno), da bi le-te bile dostopne čim večjemu številu učencev,
 • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio in video oprema, informacijsko komunikacijska tehnologija),
 • sofinanciranje potrjenih projektov po letnem delovnem načrtu šole,
 • zviševanje standarda pouka in podobno.

Člani upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Gradec so:

 • Maja Jeglič (predsednica, predstavnica staršev)
 • Alenka Zupančič (namestnica predsednice, predstavnica šole)
 • Marta Obreza (članica, predstavnica šole)
 • Eva Divjak (članica, predstavnica šole)
 • Nada Golouh (članica, predstavnica staršev)
 • Petra Hiršel Horvat (članica, predstavnica staršev)
 • Aleš Pregel (član, predstavnik staršev)

V šolskem letu 2014/2015 bo prioritetni namen delovanja Šolskega sklada OŠ Gradec pridobivanje sredstev za omogočanje finančne pomoči otrokom iz socialno šibkih družin, financiranja udeležb učencev na tekmovanjih, ki potekajo v okviru šole (matematično tekmovanje Kenguru, tekmovanje za Cankarjevo priznanje …) ter sofinanciranja šolskih projektov. V okviru razpoložljivih sredstev si bo sklad prizadeval tudi za sofinanciranje nakupa opreme, učnih pripomočkov, nakup nadstandardne opreme in izvedbe drugih zadev, s katerimi se bo zviševal standard pouka.

Starši, sponzorji in donatorji lahko prispevate denar v šolski sklad na transakcijski račun: 01260-6030660770 – s pripisom “Za Šolski sklad OŠ Gradec“.

E-pošta Šolskega sklada OŠ Gradec: solskisklad(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si.

Vsem, ki ste s svojim delom ali v denarni in materialni obliki pripravljeni pomagati šolskemu skladu, se že vnaprej zahvaljujemo.

Upravni odbor Šolskega sklada

Otroci vam sporočajo: »Hvala, da nam vsem omogočate enake možnosti.«