Program dela in finančna poročila

Nazadnje spremenjeno 4.12.2014 , ob 11:00 Urejal: Uroš Rozina

 

 

 

1. UVODNI DEL

 

1.1. UVOD

 

Letni program dela Šolskega sklada Osnovne šole Gradec s finančnim načrtom za leto 2014 / 2015 (v nadaljevanju: letni program dela) je pripravljen na podlagi 10. člena Pravil o delovanju šolskega sklada Osnovne šole Gradec Litija (dokument št. 419/2014 z dne 4. 9. 2014) (v nadaljevanju: Pravila delovanja sklada). Velja za šolsko leto 2014 / 2015.

 

Osnutek letnega programa dela je bil predstavljen Svetu staršev na 1..seji dne 30. 9. 2014. Osnutek je bil članom Sveta staršev posredovan tudi po elektronski pošti.  Na osnutek programa ni bilo podanih nobenih pripomb ali predlogov dopolnitev..

 

Predlog letnega programa dela je upravni odbor šolskega sklada potrdil na 4.  seji dne 17. 11. 2014.

 

 

 • OSNOVNI PODATKI O ŠOLSKEM SKLADU

 

Naziv: Šolski sklad Osnovne šole Gradec

Sedež sklada: OSNOVNA ŠOLA GRADEC, Bevkova ulica 3, 1270 LITIJA

Številka transakcijskega računa šole: 01260 – 6030660770

 

Šolski sklad Osnovne šole Gradec (v nadaljevanju. sklad) je bil ustanovljen leta 1998.

 

Sklad vodi sedemčlanski upravni odbor, ki ga je za štiriletno mandatno obdobje imenoval Svet staršev, in se je konstituiral na seji dne 8. 5. 2014:

 • Maja Jeglič (predsednica, predstavnica staršev)
 • Alenka Zupančič (namestnica predsednice, predstavnica šole)
 • Nada Golouh (članica, predstavnica staršev)
 • Petra Hiršel Horvat (članica, predstavnica staršev)
 • Aleš Pregl (član, predstavnik staršev)
 • Marta Obreza (članica, predstavnica šole)
 • Eva Divjak (članica, predstavnica šole)

 

 

 

 • DEJAVNOST IN NAMEN SKLADA

 

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz naslednjih virov:

 • prispevkov občanov,
 • donacij,
 • zapuščin,
 • iz drugih virov, ki so lahko:

– prispevki drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,

– prihodki od zbiralnih akcij učencev,

– prihodki od prodaje izdelkov učencev,

– prihodki dela tržne dejavnosti šole, ki jih odobri župan, in

– drugo.

 

Namen sklada je:

 • pomoč socialno šibkim učencem,
 • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,
 • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne

financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, lutkovne in gledališče predstave, okrogle mize,delavnice, raziskovalna dejavnost na šoli, udeležba na tekmovanjih in podobno), da bi le te bile dostopne čim večjemu številu učencev,

– nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala,avdio video oprema, informacijsko komunikacijska tehnologija),

– sofinanciranje potrjenih projektov po letnem delovnem načrtu šole

 • zviševanje standarda pouka in podobno.

 

 

 

 1. PROGRAM DELA ZA LETO 2014/2015

 

 

 • PRIDOBIVANJE SREDSTEV

 

Skladno s 5. členom Pravilnika o delovanju sklada bo sklad v letu 2014 / 2015 sredstva pridobival iz naslednjih virov:

 

 1. prostovoljni prispevki staršev

 

Vsem staršem bo na uvodnih roditeljskih sestankih, ki bodo potekali po posameznih razredih, predstavljen sklad (njegova dejavnost, namen delovanja ter dosedanje delo in rezultati). Podrobneje bodo  predstavljeni tudi viri financiranja.

Starši bodo povabljeni k prostovoljnemu finančnemu prispevku (enkraten znesek, mesečni prispevki,…). Višina prispevka je prostovoljna.

 

 1. prostovoljni prispevki občanov

 

V eni od števil glasila Občan bo v rubriki OŠ Gradec prispevek o šolskem skladu (v povezavi s kakšno prireditvijo).

 

 1. donacije

 

Pripravljen in poslan bo dopis s prošnjo za doniranje potencialnim donatorjem.

 

 1. zbiralne akcije učencev

 

V šolskem letu 2014 / 2015 se načrtuje izvedba zbiranja starega papirja. Načrtujeta se dve akciji (jeseni 2014 in spomladi 2015).  naslednjih zbiralnih  akcij. V zviralni akciji bodo sodelovali vsi učeni matične šole in vseh podružnic.

 

 1. prodaja izdelkov učencev

 

V šolskem letu 2014 /2015 se načrtuje naslednje prodaje izdelkov učencev:

 • prodaja novoletnih izdelkov na božično-novoletnem sejmu
 • prodaja izdelkov izdelanih ob tematskih razstavah ali v okviru predmeta likovne umetnosti. Za prodajo se bo ponudilo le tiste izdelke za katere bodo učenci dali svoje soglasje. Izdelki se bodo prodajali po zaključkih razstav ter na zaključni prireditvi.

 

 1. drugo

 

V šolskem letu 2014 / 2015 se ne predvideva drugih virov pridobivanja sredstev sklada

 

 

 

 • PORABA SREDSTEV

 

Skladno s 5. členom Pravilnika o delovanju sklada bodo v letu 2014 / 2015 sredstva sklada porabljena za naslednje namene:

 

 1. pomoč socialno šibkim učencem

 

Na podlagi vloge / prošnje staršev ali pobude svetovalne službe bodo socialno šibkim učencem dodeljena sredstva za naslednje namene:

 • udeležba na ekskurzijah, šoli v naravi, taborih
 • (so)financiranje šolske prehrane
 • (so)financiranje nakupa delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv in pripomočkov
 • finančna pomoč ob izrednih socialno – zdravstvenih okoliščinah in dogodkih (ločitev, smrt v družini,…)

Sredstva so lahko dodelijo v enkratnem ali večkratnih mesečnih zneskih.

 

 

 1. pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih

 

Po potrebi in v okviru finančnih zmožnosti Sklada se bo s (so)financiranjem udeležbe pomagalo nadarjenim učencem pri različnih tekmovanjih ali raziskovalnih projektih. 

 

 

 1. financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev

 

V šolskem letu 2014 / 2015 se bodo v celoti financirale prijavnine in drugi stroški (npr. stroški prevoza,…) za udeležbo učencev na uradno objavljenih programih šolskih tekmovanj (matematični tekmovanje, Cankarjevo tekmovanje, tekmovanje iz fizike, kemije, Proteus, Prva pomoč, Diabetes,…)

 

Na podlagi vloge / prošnje staršev ali pobude svetovalne službe bodo socialno šibkim učencem (so)financirane udeležbe na izletih, taborih, lutkovnih, gledaliških in drugih predstavah, delavnicah ter podobnih dejavnostih z namenom, da bodo te vsebine dostopne čim večjemu številu učencev

 

 

 1. sofinanciranje potrjenih projektov po letnem delovnem načrtu šole

 

V šolskem letu 2014/2015 se bo financiralo nakup materiala za božično – novoletni sejem

 

V okviru finančnih zmožnosti Sklada se bo prispevalo finančna sredstva za vzpostavitev šolskih vrtov (nakup opreme: orodje, seme,..)  in za izvedbo drugih projektov po letnem delovnem načrtu (pevski vikend, …).

 

 

 1. sofinanciranje nakupa opreme, učnih pripomočkov in drugih zadev s katerimi se zvišuje standard pouka

 

V primeru razpoložljivih sredstev se bodo v letu 2014 / 2015 sredstva namenila za (so)financiranje nakupa IKT opreme za podružnične šole.

 

 

2.3. PROMOCIJA SKLADA

 

Sklad svojo dejavnost izvaja izključno na podlagi prostovoljnih prispevkov in prostovoljnega dela. Ne pridobiva nobenih javnih sredstev. Za uspešnost delovanja je tako izjemno pomembna promocija sklada in promoviranje njegovega delovanja.

 

Za leto 2014 / 2015 se načrtuje večja in bolj sistematična promocija s katero se bo namen in poslanstvo sklada čimbolj približalo učencem, staršem in drugim občanom.

 

Opravljene bodo naslednje aktivnosti:

 • priprava spletne strani v okviru šolske spletne strani
 • priprava informativne zloženke
 • vzpostavitev samostojnega elektronskega naslova
 • manjše promocijske akcije na različnih dogodkih (predstavitev na roditeljskih sestankih, »stojnica« na šolskih prireditvah, objava članka v občinskem glasilu,…)

 

 

 1. FINANČNI NAČRT

 

 • Stanje finančnih sredstev

 

Na dan 31. 12. 2013 je bilo stanje šolskega sklada 11.267,17 EUR, na dan 1. 9. 2014 pa 9.057,52 EUR.

 

 

 

Podrobnejša razdelitev prihodkov in odhodkov v prejšnjem šolskem letu 2013/2014 je razvidna iz letnega finančnega poročila, ki ga je Upravni odbor sprejel dne 4. seji dne 17. 11. 2014.  Poročilo je objavljeno na spletni strani šole.

 

3.2. Načrt prihodkov in porabe

 

Podana je le ocena načrtovanih prihodkov in porabe, ki temelji na višini prihodkov in odhodkov iz prejšnjih let. Opredeljena višina sredstev se lahko spremeni zaradi sprememb pri pridobivanju sredstev ali povečanih izdatkov v primerjavi z načrtovanimi.

 

Ocena načrtovanih prihodkov

 

Vir

Višina (v EUR)

1.

Prostovoljni prispevki staršev in občanov

900,00

2.

Donacije

800,00

3.

Zbiralne akcije učencev

1.800,00

4.

Prodaja izdelkov učencev

1.700,00

5.

Drugo

0,00

     
 

Skupaj

5.200,00

 

Načrtovana poraba

 

Namen

Višina /delež/

1.

Pomoč socialno šibkim učencem

2.000,00

2.

Pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih

0,00

3.

Dejavnosti, ki niso del izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev

– prijavnine na tekmovanja

 

 

 

1.900,00

4.

Projekti šole

 

– material za novoletne izdelke

– pevski zbor, šolski vrtovi,..

1.300,00

              ————————

700,00

600,00

5.

Oprema in pripomočki za zviševanje standarda pouka

0,00

     
 

skupaj

5.200,00

 

Načrtuje se poraba v višini enaki pridobljenih sredstev, tako da se stanje v skladu ob koncu šolskega leta 2014/2015 ne bo znižalo. Glede na družbeno ekonomsko situacijo, je možno, da bo višina sredstev porabljenih za pomoč socialno šibkim učencem višja od načrtovane. Prav tako je možno, da bo višina prihodkov nižja od načrtovane (nižji prihodki od zbiralnih akcij, prodaje izdelkov učencev), zato načrtovanje porabe ne sme presegati načrtovanih prihodkov in s tem ogroziti financiranje pomoči socialno šibkim učencem v naslednjih letih.

 

Glede na razpoložljivo višino sredstev se ne načrtuje izdatkov za namen pomoči nadarjenim učencem po posameznih področjih ter za opremo in pripomočke za zviševanje standarda pouka. V primeru višjih prihodkov od načrtovanih, se bodo sredstva lahko dodelila tudi za ta dva namena v skladu z načrtom dela ter povečala tudi postavka v točki 4. Projekti šole (sofinanciranje potrjenih projektov po letnem delovnem načrtu šole).

4. ZAKLJUČEK

 

V šolskem letu 2014 / 2015 bo prioritetni namen delovanja sklada pridobivanje sredstev za namen omogočanja finančne pomoči otrokom iz socialno šibkih družin, financiranja udeležb učencev na tekmovanjih, ki potekajo v okviru šole (matematično tekmovanje Kengurujček, tekmovanje za Cankarjevo priznanje,…) ter sofinanciranja šolskih projektov. V okviru razpoložljivih sredstev si bo sklad prizadeval tudi za sofinanciranje nakupa opreme, učnih pripomočkov in izvedbe drugih zadev, s katerimi se bo zviševal standard pouka ter nakup nadstandardne opreme.

 

V primeru dodatnih prilivov ali nenačrtovanih odlivov sredstev sklada se lahko letni program dela dopolni ali spremeni. Spremembe in dopolnitve letnega programa dela se sprejme po postopku za sprejem osnovnega programa dela.