Karierna orientacija

Nazadnje spremenjeno 16.11.2022 , ob 10:36 Urejal: Marija Mohar

VPIS V SREDNJO ŠOLO

VSE ZBRANE INFORMACIJE DOBITE NA NASLEDNJIH POVEZAVAH:

ROKOVNIK DEJAVNOSTI ZA UČENCE 9. RAZREDA GLEDE POKLICNEGA ODLOČANJA IN  VPISA V SREDNJE ŠOLE

 • OKTOBER, NOVEMBER – raziskovanje poklicnega interesa in lastnosti učenca, izpolnjevanje ankete o poklicni izbiri, seznanitev s predstavitvami programov, poklicev na spletnih straneh …
 • NOVEMBER – roditeljski sestanek (predstavitev rokovnika za vpis v SŠ učencem in staršem) in organizacija predstavitve srednjih šol (srednješolski sejem oz. spletni srednješolski sejem).
 • DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR, MAREC – individualno poklicno svetovanje.
 • FEBRUAR – roditeljski sestanek ob objavi razpisa za vpis v SŠ, informativni dnevi na SŠ…
 • MAREC – izpolnjevanje prijavnic za vpis v SŠ (praviloma 3. teden) …
 • APRIL– sodelovanje s srednjimi šolami glede možne omejitve vpisa in svetovanje učencem ob morebitnem prenosu prijavnice.

Na SPLETNI STRANI MINISTRSTVA najdete vse natančne podatke o vpisu in kasneje tudi o morebitnih omejitvah.

MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA V PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, SREDNJEGA STROKOVNEGA IN TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA TER GIMNAZIJ

Kandidati se izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnimi uspehi v 7. , 8.  in 9. razredu osnovne šole, tako, da se uporabijo:

1. Zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk – Tabela za izračun točk

2. Uspešno o opravljen preizkus nadarjenosti – Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program Umetniška gimnazija. Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program Gimnazija, športni oddelek se za izbiro med njimi uporabijo:

  • število zbranih točk glede na pridobljene ocene (glej zgoraj) in
  • merilo športni dosežki,

                     in sicer tako, da  se kandidatu k točkam po merilu iz a. podtočke te točke:

  • za pridobljen status športnika A prišteje 10 točk in
  • za pridobljen status športnika B prišteje 5 točk.

3. Če se v prvem (1.) oziroma drugem (2.) krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih po zgoraj omenjenih kriterijih, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot materinega jezika) in matematike.

Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev za mladoletnega kandidata.

Če je po izvedbi izbire med kandidati na podlagi kriterija iz prvega odstavka te točke v  šoli za preostala vpisna mesta razvrščenih več kandidatov z istim številom točk kakor je prostih mest, se izbira med njimi izvede na podlagi dodatnih točk, doseženih po merilih, ki jih določi šola.

(povzetek sklepa sprejetega na 109. seji dne 12. junija 2008)

VSE O ŠTIPENDIJAH

DEVETOŠOLCI PRED POMEMBNO ODLOČITVIJO

Katera srednja šola je prava? Pomembno si je postaviti  realno dosegljiv cilj in ohraniti motivacijo za dosego tega cilja.

 OBLIKOVANJE  POKLICNIH   IN IZOBRAŽEVALNIH CILJEV

 Pomembno je, da posameznik pozna svoje: 

 • INTERESE (kaj rad počne, v čem uživa, kaj ga veseli …);
 • SPOSOBNOSTI  (kaj zmore in česa ne, pri katerih predmetih  je uspešnejši …);
 • OSEBNOSTNE LASTNOSTI (pri različnih poklicih so zaželene različne osebnostne lastnosti, kot so: vztrajnost, prijaznost, komunikativnost,  hitrost, natančnost, umirjenost…);
 • UČNE NAVADE (redno šolsko delo, zmožnost časovne organizacije  učenja, vztrajnost, doslednost …).

 Poleg naštetega so pomembni tudi: 

 • POGOVORI (s starši, učitelji, svetovalno delavko, sošolci, sorodniki, prijatelji …),
 • ŠOLSKE OCENE.

POKLICNI  INTERESI -POZNAVANJE POMAGA PRI IZBIRI  SREDNJE ŠOLE

 • Raziskovalni interes – spretnost dela z idejami (logično premišljevanje, znanstveno analiziranje, ustvarjalno reševanje problemov);
 • umetniški interes – spretnost dela z idejami in ljudmi (ustvarjalnost, oblikovanje umetniških del);
 • socialni interes – spretnost dela z ljudmi (spreminjanje vedenja, poučevanje, pomoč ljudem);
 • podjetniški interes – spretnost dela z ljudmi in podatki (novi projekti, posli – vplivanje, prepričevanje, vodenje);
 • organizacijsko administrativni interes – spretnost dela s podatki (konkretno, sistematično, jasno opredeljeno delo);
 • konkretno praktični interes – spretnost dela s stvarmi (mehanične, ročne spretnosti).

 Pri odločanju  za vpis na srednjo šolo je potrebno dobro razmisliti o svojih interesnih področjih in jih povezati z morebitnim  poklicnim interesom.

SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI

 • NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE  (NPI) traja dve leti.
 • SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE  (SPI) traja tri lete z možnostjo nadaljevanja v dveletnem poklicno tehniškem izobraževanju  (3+2). 
 • SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI) traja štiri leta. 
 • GIMNAZIJSKI PROGRAMI (GIM) trajajo štiri leta v naslednjih smereh:  splošna gimnazija, gimnazija s športnimi oddelki, klasična gimnazija, tehniška gimnazija, ekonomska gimnazija, umetniška gimnazija (glasbena, plesna, likovna, dramsko-gledališka).

 VEČ INFORMACIJ  NA SPLETNIH POVEZAVAH

PRENOS PRIJAVE NA DRUGO ŠOLO

Devetošolci imajo možnost prenosa prijavnice na drug program oz. drugo srednjo šolo do podanega roka ob koncu aprila

Kandidati v primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer so oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca posredujejo skenirano ali fotografirano IZJAVO O PRENOSU PRIJAVNICE, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Spodaj lahko dostopate do izjave o prenosu prijavnic ter natančen seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev za posamezno srednjo šolo, kamor kandidati pošljejo izpolnjen obrazec oziroma izjavo za prenos prijavnice.

Točni datumi in konkretnejša navodila lahko spremljate na straneh ministrstva Vpis v srednjo šolo | GOV.SI na svojih spletnih straneh.

Tekom šolskega leta se, za individualno svetovanje učencem in staršem, lahko obrnete na svetovalno delavko Marjeto Žagar Rupar za MŠ in Marijo Mohar za POŠ Vače.