Postopek usmerjanja in dodatna strokovna pomoč

Nazadnje spremenjeno 12.12.2016 , ob 9:39 Urejal: Marija Mohar

POSTOPEK USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Kdo so otroci s posebnimi potrebami? Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS, št. 58/2011) so to otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami, dolgotrajno bolni otroci in  otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (poudarjeni so tisti, ki se najpogosteje vključujejo v redni osnovnošolski program).

Kako pričeti postopek usmerjanja? Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne s pisno zahtevo staršev, naslovljeno na pristojno območno enoto Zavoda RS za šolstvo. Pisno zahtevo lahko vloži tudi mladostnik sam, če je starejši od 15 let.

Vzgojno-izobraževalni zavod, v katerega otrok je ali bo vključen, je dolžan vložiti zahtevo za začetek postopka, kadar oceni, da je potrebno preveriti ustreznost programa, v katerega je otrok vključen.

Pri učencih z učnimi težavami je potrebno pred uvedbo postopka usmerjanja poznati pet osnovnih stopenj pomoči: pomoč učitelja, pomoč šolske svetovalne službe, dodatna individualna in skupinska pomoč na šoli, mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove.

Peti korak nastopi šele v primeru, ko šolski strokovni tim ugotovi, da učenec z izrazitejšimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči, ali spremembo programa vzgoje in izobraževanja. Staršem torej predlagajo uvedbo postopka usmerjanja le v primeru, ko prvi štirje koraki niso pripeljali do želenega napredka pri otroku.

Potek postopka usmerjanja (v nadaljevanju PU) Po prejemu zahteve za začetek postopka usmerjanja svetovalec Zavoda RS za šolstvo zaprosi vrtec, šolo ali zavod, ki ga otrok obiskuje, za poročilo o otroku. Po prejemu potrebne dokumentacije svetovalec zaprosi za strokovno mnenje eno od komisij za usmerjanje. Svetovalec Zavoda RS za šolstvo, ki vodi postopek usmerjanja, lahko povabi tudi starše oz. polnoletnega mladostnika na uvodni razgovor. Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju komisija) Komisija v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami izdela strokovno mnenje na podlagi obstoječe in prejete dokumentacije o otroku, morebitnega razgovora z vlagateljem in po potrebi tudi na podlagi razgovora z otrokom oz. pregleda otroka. Strokovno mnenje vključuje osnovne podatke o otroku, usmeritev v ustrezni program, opredeli se vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire oz. motnje. Strokovno mnenje Zavod RS za šolstvo pošlje staršem oz. vložniku zahteve ter vzgojnoizobraževalnemu zavodu, v katerega otrok je oziroma bo vključen. Starši oziroma vložniki lahko v osmih dneh sporočijo morebitne pripombe na strokovno mnenje. Na podlagi strokovnega mnenja izda svetovalec odločbo o usmeritvi. (vir: Svetovalni center za otroke in mladostnike)

Ko otrok pridobi Odločbo o usmerjanju, se mu nudi dodatna strokovna pomoč s strani predmetnih ali razrednih učiteljev, specialnih, socialnih pedagogov, pedagogov ali psihologov. Ti s specializiranimi oblikami pomoči pomagajo otroku pri premagovanju težav in odpravljanju primanjkljajev. Učenci lahko pridobijo praviloma največ 5 ur dodatne strokovne pomoči, ki se izvajajo v posebni skupini ali individualno v oddelku ali izven oddelka. Otrokova osebna dokumentacija se v šoli hrani v Osebni mapi, ki jo vodi šolska svetovalna služba. Šolski strokovni tim v skladu s strokovnimi priporočili v Individualiziranem programu načrtuje ustrezne prilagoditve.

Usmerjanje po končanem 9. razredu: Če starši želijo, da ima učenec dodatno strokovno pomoč tudi v srednji šoli, ponovno vložijo izpolnjeno Zahtevo za postopek usmerjanja na pristojni Zavod RS za šolstvo.

Več o postopku si lahko preberete tukaj ali kontaktirate šolsko svetovalno službo: 

Koristne povezave:

ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO

DRUŠTVO BRAVO

SVETOVALNI CENTER MARIBOR

CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR

CENTER ZA AVTIZEM

 

POSTOPEK EVIDENTIRANJA, IDENTIFIKACIJE IN POTRDITVE NADARJENIH UČENCEV

V skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ, tudi na naši šoli poteka odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci (11. čl. ZOŠ).

V prvi triadi načeloma poteka spremljanje in odkrivanje učencev. V drugi triadi se na podlagi predlogov učiteljev, mentorjev in staršev opravi identifikacija, kar pomeni, da se s pomočjo metodoloških inštrumentov (testiranje, ocenjevalna lestvica) preveri, ali je učenec uspel izkazati svojo nadarjenost, talentiranost. Vsi podatki, ki se bodo zbrali, so zaupni in se bodo uporabljali izključno z namenom razvijanja otrokove nadarjenosti. Ko je učenec identificiran, se v novem šolskem letu oblikuje individualiziran program s pomočjo razrednika in učiteljev, v sodelovanju z učencem, starši, prilagojen njegovim potrebam in sposobnostim.

Celoten koncept poudarja načelo prostovoljnosti, kar pomeni, da spodbujamo učenca k samoaktualizaciji. Vsako novo šolsko leto naj učenec skupaj s starši ali razrednikom določi cilje in načine kako bo izkoristil ponudbo šole in zunajšolskih dejavnosti za nadaljnji razvoj lastnih potencialov. V kolikor učenec aktivno ne sodeluje pri razvijanju lastnih potencialov se ga lahko preneha aktivno spremljati. Starši imate tudi vsako leto možnost, da se po predhodnem dogovoru s šolsko svetovalno službo pogovorite o delu in napredku vašega otroka.

Več informacij lahko dobite pri marija.mohar(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si">ga. Mariji Mohar.