Pravila

Nazadnje spremenjeno 3.9.2015 , ob 11:50 Urejal: Uroš Rozina

PRAVILA, KI JIH JE VREDNO SPOŠTOVATI

Želimo opredeliti obveznosti in pravice vseh, ki smo povezani s programom življenja in dela na OŠ Gradec. S spoštovanjem teh pravil bomo lahko ustvarili šolo, v katero bomo vsi radi zahajali in se v njej počutili varno in prijetno.

 • Začetek pouka je ob 8.00 uri. Učenci pridejo v šolo 15 minut pred začetkom pouka.
 • Učenci se ob garderobnih omaricah preobujejo v copate z nedrsečim podplatom.
 • V telovadnici so učenci oblečeni in obuti v športno opremo.
 • Učenci s svojimi oblačili poskrbijo za varno in udobno gibanje v šolskih prostorih. Oblečeni so v oblačila, ki ne ovirajo gibanja v razredu ali v telovadnici in omogočajo varno sodelovanje pri pouku. Zgornji deli oblačil naj pokriva rame, prsni del, hrbet in popek, spodnji del oblačila (krila ali hlače) naj bo primerne dolžine, ki omogoča sproščeno gibanje.
 • Ob zvonjenju morajo biti učenci v učilnicah.
 • Učenec, ki zamudi začetek pouka, potrka, pristopi k učitelju, se opraviči in svojo zamudo pojasni.
 • Ob prihodu učitelja v učilnico učenci vstanejo, se umirijo in se z učiteljem kulturno pozdravijo.
 • Učenci med poukom upoštevajo vsa navodila učitelja in z ničemer ne motijo dela sošolcev in učiteljev. Med poukom ne žvečijo in ne uživajo hrane ali pijač.
 • Po uri učenci mirno zapustijo učilnico.
 • Reditelj poskrbi za čistočo, v dogovoru z učiteljem pripravi oz. pospravi pripomočke za pouk, sporoči odsotnost sošolcev, ter po končani uri pobriše tablo.
 • Med odmori se učenci mirno pripravijo na pouk.
 • Pred uživanjem hrane si učenci umijejo roke, skrbijo za kulturno prehranjevanje in spoštljiv odnos do hrane.
 • Za red in čistočo skrbijo dežurni učenci posameznih oddelkov in dežurni učitelji, vzdržujejo ga vsi učenci in učitelji.
 • Po pouku gredo učenci takoj domov ali v OPB ali v prostor, kjer čakajo učenci na šolski avtobus ali na naslednjo uro.
 • Vsak posameznik poskrbi za čisto okolje—smeti se ločeno odlagajo v koše.
 • Med poukom in med odmori učenci ne smejo brez dovoljenja in spremstva učitelja zapuščati šolo. O svoji nameri morajo obvestiti razrednika (učitelja, socialno delavko ali tajništvo), ki o odsotnosti odvesti starše učenca.
 • Do svojih sošolcev in učiteljev ter drugih zaposlenih na šoli so učenci strpni in prijazni, prav takšen je tudi njihov način komuniciranja.
 • V šoli so učenci in zaposleni dolžni skrbeti za lastno varnost in za varnost drugih. Prav tako skrbijo za šolski inventar in vso ostalo skupno imetje ter spoštujejo lastnino vsakega posameznika. O vsaki nastali škodi, kraji in nasilju so učenci dolžni obvestiti dežurnega učitelja ali druge učitelje, razrednika, svetovalno službo oziroma vodstvo šole.
 • Namerno povzročeno škodo na šolski lastnini, lastnini sošolcev ali zaposlenih morajo učenci v dogovoru s starši povrniti.

V šoli je prepovedana kakršnakoli uporaba mobilnih telefonov, predvajalnikov glasbe, snemalnikov slike in zvoka. Če učenec napravo kljub temu uporablja, mu jo učitelj lahko začasno vzame. Starši otroka lahko napravo prevzamejo v tajništvu šole.

 • V šolo je prepovedano prinašati nevarne predmete in snovi.
 • Prepovedano je kajenje, pitje alkohola ter uživanje, posedovanje in preprodaja prepovedanih snovi.
 • Vsi zaposleni in učenci skrbijo za to, da so dostojno in normam primerno oblečeni in urejeni.
 • Vsi si prizadevamo za lepe, vljudne in spoštljive medsebojne odnose med učenci, učitelji in drugimi zaposlenimi na šoli.
 • Učenci, učitelji in vsi zaposleni morajo biti dosledni pri spoštovanju hišnega reda in izvrševanju dogovorjenih pravil.
 • Kršitve hišnega reda bomo obravnavali v skladu s strategijami ravnanj v primeru kršenja hišnega reda ter Vzgojnim načrtom šole.

 

KRŠITVE ŠOLSKIH PRAVIL

Šola se zavzema za sledeče alternativne vzgojne ukrepe:

 • dodatne zadolžitve izven pouka v šoli in izven šole;
 • premestitev učenca, ki moti pouk, iz oddelka do konca šolske ure; (Tam pod nadzorom drugega učitelja opravi šolske zadolžitve. Učitelj, ki je uporabil ukrep, se po uri ali po pouku pogovori z učencem.)
 • ogovorna poravnava škodljivih posledic ravnanja;
 • po potrebi obvezna strokovna obravnava v šoli ali izven nje;
 • zadržanje na razgovoru v soglasju oz. z vednostjo staršev (pred, med, po pouku);
 • vključevanje staršev v aktivnosti (CŠOD, življenje v naravi, dnevi dejavnosti ipd.), pri katerih učenec z neprimernim vedenjem ogroža sebe ali druge;
 • ukinitev nekaterih pravic, ki so pridobljene s statusom učenca, ali ukinitev nekaterih ugodnosti.